• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
 • (01) 6600-777
 • (01) 6687-809
 • centardugave@gmail.com
 • centar-dugave.hr

Pravni okvir Centra Dugave

Zakoni i podzakonski propisi:

Zakon o socijalnoj skrbi (pdf)

ZAKON O USTANOVAMA (pdf)

ZAKON O IZVRŠAVANJU SANKCIJA IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA DJELA I PREKRŠAJE-NN-133-2012 (pdf)

ZAKON O SUDOVIMA ZA MLADEŽ (pdf)

OBITELJSKI ZAKON (pdf)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (pdf)

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (pdf)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (pdf)

Pravilnik o pripravničkom stažu (pdf)

Izvadak iz Pravilnika o vođenju evidencije i dokumentacije (pdf)

i dr. zakoni i podzakonski propisi.

Kolektivni ugovori:

Temeljni kolektivni ugovor za sluzbenike i namjestenike_ (pdf)

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi _ (pdf)

NN-2-2019-Sporazum o osnovici za izracun place u javnim sluzbama (pdf)

NN-3-2019-Ispravak Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (pdf)

Dodatak TKU-NN 123-2019 (pdf)

Sindikalne podružnice u Centru:

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske
Povjerenik: Hrvoje Merdžan

POLICA OSIGURANJA OD NEZGODE 30.6.-31.12.2018.

Polica osiguranja 2018 (MFin)

http://www.mfin.hr/hr/polica-osiguranja-2018

Interni opći akti:

Interni opći akti usklađeni su sa Statutom Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave koji je usvojen na 2. sjednici Upravnog vijeća 23. rujna 2016. i na kojeg je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dalo suglasnost dana 25. listopada 2016. godine.

STATUT CENTRA DUGAVE (pdf)

Odluka osnivaca o davanju suglasnosti na Statut (pdf)

Registri, baze podataka, evidencija i dokumentacija:

U Centru se vodi:

 1. Registar zaposlenih sukladno Uredbi o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 55/11)
 2. Evidencije o radnicima sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17)
 3. Matična knjiga korisnika i dr. evidencija i dokumentacija sukladno Pravilniku o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (Narodne novine broj 100/15)
 4. HCCP evidencija i dokumentacija
 5. Skladišna evidencija i dokumentacija
 6. Evidencija izdanih putnih naloga
 7. Urudžbeni zapisnik i interne dostavne knjige te knjiga otpreme pošte sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 7/2009)
 8. Financijska i računovodstvena evidencija i dokumentacija sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
 9. Evidencija o nabavi i sklopljenim ugovorima o nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi “Narodne novine, broj 120/16)
 10. Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju PPI  sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15)
 11. Kadrovska evidencija i dokumentacija sukladno odredbama Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine”, broj 115/16), Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)), Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – OUSRH i 62/18), Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13 i 15/18) i dr. zakona i podzakonskih propisa
 12. i druga propisana evidencija i dokumentacija
Skip to content