• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
 • (01) 6600-777
 • fax (01) 6687-809
 • centardugave@gmail.com
 • centar-dugave.hr

DISLOCIRANA JEDINICA PROVOĐENJA MJERA INTENZIVNOG NADZORA

 

Voditeljica dislocirane jedinice, koordinatorica voditelja mjera
Željka Stergar Kranjčec, prof. defektolog, smjer PUP
Mobilni telefon:
099/1638-946, E-pošta: voditeljimjera.dugave@gmail.com

 

U 2024. godini Centar započinje s pružanjem izvaninstitucionalne usluge intenzivne stručne pomoći i nadzora u obitelji (intenzivni nadzor) te je u tu svrhu ustrojena nova dislocirana jedinica provođenja mjera intenzivnog nadzora.

Za pružanje ove usluge odobreno je zapošljavanje 10 stručnih radnika (socijalnih pedagoga, socijalnih radnika, psihologa i edukacijskih rehabilitatora) na radnom mjestu službenika/stručnog radnika I. vrste zvanja, voditelja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu.

Navedeni stručni radnici provode mjere obiteljsko-pravne zaštite sukladno potrebama HZSR-a, te surađuju sa sljedećim područnim uredima na nivou Grada Zagreba:

 1. PU Črnomerec
 2. PU Dubrava
 3. PU Donji Grad-Centar
 4. PU Gornji Grad- Medveščak
 5. PU Maksimir
 6. PU Novi Zagreb
 7. PU Peščenica
 8. PU Trešnjevka
 9. PU Trnje
 10. PU Sesvete
 11. PU Susedgrad

Također, provode navedene mjere u suradnji sa PU HZSR-a na nivou Zagrebačke županije i to:

 1. PU Dugo Selo
 2. PU Ivanić-Grad
 3. PU Sv. Ivan Zelina
 4. PU Velika Gorica.

Plan je da svaki stručni radnik provodi do najviše 10 mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu (propisani normativ), a ukoliko ne provodi 10 mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora pruža uslugu psihosocijalne podrške ili se raspoređuje na druge poslove u Centru sukladno potrebama organizacije rada.

 

Voditelj mjere je dužan:

 • sudjelovati u izradi plana mjere te provoditi mjere i aktivnosti sukladno istom
 • jednom mjesečno dostavljati PU izvješće o provođenju mjere za koju je imenovan voditeljem te završno izvješće u roku od osam dana prije isteka zakonskog roka u kojem PU treba preispitati rezultate provođenja mjere
 • dostaviti izvješće i prije roka ako to zatraži PU ili voditelj mjere procijeni da je ugrožen život, zdravlje odnosno dobrobit djeteta
 • izvješće o provođenju mjere dostaviti i stručnom radniku pružatelja usluge koji je imenovan kao koordinator, odnosno imenovanom voditelju DJ provođenja mjera intenzivnog nadzora
 • predložiti izmjenu ili dopunu plana mjere temeljem procjene i analize napretka ili navođenja novih značajnih okolnosti
 • bez odgode obavijestiti voditelja slučaja PU-a HZSR-a te neposrednog voditelja-koordinatora, u slučaju ugroženosti života, zdravlja odnosno dobrobiti djeteta i/ili drugog člana obitelji kojoj je određena mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora
 • obavijestiti pisanim putem neposrednog voditelja – koordinatora te voditelja slučaja o svojoj odsutnosti (bolovanje i sl.)
 • odlaziti u obitelj u kojoj vodi mjeru najmanje dva puta tjedno, što je određeno rješenjem o određivanju mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora, po potrebi i češće, prilikom čega mu se pruža pojačana pomoć i vodstvo od strane voditelja slučaja/stručnog tima PU
 • voditi i drugu propisanu evidenciju i dokumentaciju

 

Voditelj dislocirane jedinice kao koordinator voditelja mjera dužan je:

 • dati prijedlog imenovanja voditelja mjere PU HZSR-a, vodeći računa o ravnomjernom teritorijalnom zaduženju voditelja mjera (prema prebivalištu stručnog radnika i sjedištu ustanove) u svrhu efikasnog korištenja radnog vremena, automobila i ostalih resursa
 • pratiti odlaske voditelja mjere u obitelj,
 • u suradnji s voditeljima mjera izrađivati tjedni plan rada
 • voditelj slučaja je odgovoran za cijeli tijek postupka odnosno provođenja mjere, dok je koordinator voditelja mjere primarno odgovoran za koordinaciju i kontrolu provođenja aktivnosti koje su voditelju zadane Planom mjere
 • obavještavati voditelja slučaja o odsutnosti voditelja mjere (bolovanje, GO, otkaz)
 • stručni radnik – koordinator ne osigurava stručnu podršku voditelju mjere u vođenju mjere već voditelj slučaja u PU HZSR-a

 

Voditelj slučaja PU HZSR-a dužan je:

 • prilikom donošenja odluke o potrebi određivanja mjere novoj obitelji kontaktirati pisanim putem stručnog radnika – koordinatora koji mu daje prijedlog voditelja mjere
 • ukoliko obitelj boravi na području druge županije, kontaktirati stručnog radnika – koordinatora u županiji u kojoj obitelj boravi
 • upoznati voditelja mjere s roditeljima
 • uključiti voditelja mjere u izradu plana mjere i evaluaciju učinka mjere
 • prilikom odsutnosti voditelja mjere, prema procjeni i u slučaju potrebe intervenirati u obitelji
 • pružati voditelju mjere stručnu pomoć i vodstvo u modeliranju odgovarajućih ponašanja roditelja, sukladno planu mjere

 

Voditelj slučaja/stručni tim PU HZSR-a

Kod određivanja mjere intenzivnog nadzora PU prvenstveno koristi voditelje mjera doma socijalne skrbi, a iznimno koristi voditelje mjera s liste voditelja mjera koja se u elektroničkom obliku vodi u PU (vanjski suradnici):

 • ako na području županije nema dovoljnog broja stručnih radnika zaposlenih u domu socijalne skrbi koji obavljaju poslove intenzivnog nadzora
 • ako se radi o prometnoj izoliranosti obitelji kojoj je potrebno odrediti mjeru (npr. otoci)
 • ako se radi o PU koji na godišnjoj razini ima mali broj određenih mjera intenzivnog nadzora, a dislociran je od doma socijalne skrbi koji zapošljava voditelje mjera, pod uvjetom da ima raspoložive voditelje mjera za intenzivni nadzor s liste voditelja mjera na području svoje mjesne nadležnosti

 

Postupanje u slučaju odsutnosti voditelja mjere (godišnji odmor, bolovanja, otkaz i sl.)

Voditelj mjere o svojoj odsutnosti obavještava neposrednog voditelja – koordinatora i voditelja slučaja koji će u skladu s potrebama obitelji intervenirati u obitelj tijekom njegove odsutnosti, a ako je voditelj mjere kontinuirano odsutan u trajanju dužem od četiri radna tjedna, nadležni PU imenuje novog voditelja mjere odmah po saznanju činjenice o dužoj odsutnosti.

 

Imenovanje voditelja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora

Mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora koja je u tijeku do njezinog isteka provodi već imenovani voditelj mjere, a u slučaju potrebe nastavka mjere, može je nastaviti provoditi isti voditelj mjere ili voditelj mjere zaposlen u Centru Dugave, prema procijeni stručnog tima PU HZSR-a.

Voditelj slučaja/stručni tim PU HZSR-a i voditelj DJ Centra Dugave – koordinator, u suradnji donose odluku o imenovanju voditelja mjere za svaku pojedinu obitelj.

PU HZSR-a donosi rješenje kojim se određuje mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora i imenuje voditelj mjere te ga dostavlja (osim roditeljima) voditelju mjere, koordinatoru i pisarnici Centra Dugave.

 

Skip to content