• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Dugave – sjedište, Svetog Mateja 70a

Dugave – sjedište

Ulica Svetog Mateja broj 70/A

Na lokaciji u Dugavama Centar djeluje od 1982. godine.

 

URED RAVNATELJA

Ravnatelj: Božo Vrkljan, dipl. soc. radnik

Telefon: 01/66 01 209, mob: 099/8196-299

e-pošta: centardugave@gmail.com
e-pošta: ravnatelj.centardugave@gmail.com

 

Računovodstvo

Telefon: 01/ 66 77 380, Telefaks: 01/ 66 87 809

e-pošta: racunovodstvo.dugave@gmail.com

 

Odjel zajedničkih poslova

 

Odjel timske procjene/ dijagnostike, prihvata i tretmana

Voditeljica Odjela: mr. sc. Gordana Babić, dipl. soc. pedagoginja

Telefon: (01) 6601 301
Mobilni telefon: 099/8196-290
E-pošta: gordana.dugave@gmail.com

 

Unutar Odjela timske procjene/dijagnostike, prihvata i tretmana djeluje:

1. Timska procjena/Dijagnostika

Dijagnostika provodi timsku procjenu, dijagnostički postupak utvrđivanja etiologije, fenomenologije, trajanja, intenziteta i vrste problema u ponašanju i osobnosti djece i maloljetnika, predlaganje odgovarajućih oblika i mjera zaštite i tretmana te odgojnih mjera. Uz to provodi i savjetovališni rad u suradnji s drugim institucijama. Dijagnosticiranje se obavlja temeljem zahtjeva odnosno uputnice nadležnog centra za socijalnu skrb ili naredbom suda i to kroz stacionarnu dijagnostiku, ambulantu kontinuiranu i ambulantu diskontinuiranu dijagnostiku u trajanju od 4 do 6 tjedana. U procesu dijagnosticiranja sudjeluje tim stručnjaka različitih profila čija se pojedinačna mišljenja sintetiziraju u “Nalaz i mišljenje”. Godišnje se obradi oko 100 korisnika.

1.1. Savjetovalište

Savjetovalište za djecu, mladež i obitelj djeluje unutar ustanove sa svrhom pružanja podrške, poučavanja, savjetovanja, osnaživanja, usmjeravanja i vođenja djece i mladih kao i drugih važnih osoba (roditelji, udomitelji, skrbnici, učitelji, profesori, drugi stručnjaci). Orijentirano je primarno na naše korisnike i s njima povezane osobe (roditelji, profesori, liječnici itd.)
Savjetovalište djeluje kroz dvije grupe aktivnosti:
Savjetovališni rad s korisnicima koji podrazumijeva direktni savjetodavni i terapeutski rad s klijentima u prostorima Savjetovališta
Program utjecaja na zajednicu i razvijanje partnerstva i suradnje (preventivni programi)
Usluge savjetovanja pružaju postojeći stručni radnici: defektolozi-socijalni pedagozi, psiholozi i socijalni radnici te po potrebi i drugi stručnjaci.

Radno vrijeme Savjetovališta:
uz prethodnu najavu na telefon: 66 00 777 ili 099/81 96 290
utorkom i četvrtkom od 12.00 do 14.00 sati, srijedom od 15.00 do 17.00 sati

1.2. Mobilni tim

Mobilni tim zamišljen je kao usluga savjetovanja kojom se pruža podrška, nadzor, usmjeravanje, pomoć i poučavanje obiteljima, djeci i mladima u njihovoj lokalnoj sredini. Na taj način stručnjacima pomagačima dostupna su sva područja iz života djece/maloljetnika – njihove obitelji, školsko okruženje, uvid u provođenje slobodnog vremena i odnosa s vršnjacima, njihove sklonosti, interesi, talenti i stavovi.
Ovakav oblik tretmana pretpostavlja multidisciplinarni pristup razumijevanja problema u ponašanju te kao takav iziskuje suradnju stručnjaka različitih profila. Prije svega, to podrazumijeva stručnjake koji najvećim dijelom već jesu zastupljeni među zaposlenicima Centra Dugave – socijalnih pedagoga, socijalnih radnika i psihologa. Međutim, Centru je potrebna pomoć u identificiranju potencijalnih korisnika, kao i u daljnjem praćenju onih koji su sudjelovali u tretmanu, što podrazumijeva konstantnu suradnju s centrima za socijalnu skrb.

1.3. Kratki rehabilitacijski (tretmanski) program

U prostoru Centra provodi se i kratki rehabilitacijski (tretmanski) program koji je namijenjen subpopulaciji koja treba hitan kraći intenzivan dobro programiran tretman najčešće nastavno na stacionarnu opservaciju u trajanju do 3 mjeseca, kojim se izbjegava institucionalizacija maloljetnika a postižu se željeni rezultati, naročito na planu socijalizacije i školskog uspjeha.

2. Disciplinski centar (DC)

Disciplinski centar osigurava provođenje sudske odgojne mjere “Upućivanje u Disciplinski centar za maloljetnike i „Upućivanje u Centar za odgoj”. Ovu odgojnu mjeru izriče sud (općinski, županijski ili prekršajni sud) kada ocijeni potrebnim da se odgovarajućim kratkotrajnim mjerama utječe na osobnost i ponašanje maloljetnika. Sud može maloljetnika uputiti u Disciplinski centar/Centar za odgoj na određeni broj sati tijekom dana ili na neprekidni boravak u najduljem trajanju do 3 mjeseca. Tijekom godine izvrši se oko 40 odgojnih mjera.

3. Prihvatna stanica 

Prihvatna stanica pruža posebnu socijalno-zaštitnu intervenciju djeci i mladeži koja se zateknu u skitnji bez nadzora roditelja ili skrbnika, ili u vršenju kaznenih djela, te im pruža privremeni kratkotrajni smještaj i skrb dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj, ustanovu socijalne skrbi ili im se smještaj ne osigura na drugi način.
Pod jednakim se uvjetima pruža privremeni smještaj stranim državljanima, a do povratka u zemlju porijekla ili dok se ne nađe neko drugo rješenje. Godišnji prihvat je oko 600 korisnika, a oko stotinjak prihvata odnosi se na strane državljane.

4. Produženi stručni postupak (PSP)

Produženi stručni postupak osigurava cjelodnevni ili poludnevni boravak, u okviru kojeg se izvršava i odgojna mjera pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi. Cilj i zadatak programa ove organizacijske cjeline je pružanje pomoći korisniku u prevladavanju odgojno-obrazovnih teškoća, odnosno teškoća socijalne integracije u užoj i široj socijalnoj sredini kroz procese socijalizacije, resocijalizacije i profesionalnog osposobljavanja. Ovakvom vrstom tretmana djeluje se i na obitelj u cjelini. Tijekom godine na produženi stručni postupak bude upućeno oko 30 korisnika.

 

5. Grupa djevojaka (usluga smještaja)

U grupi su djevojke s problemima u ponašanju kronološke dobi od 14 do 18 godina. Sastav grupe je heterogen s obzirom na stupanj obrazovanja, intelektualne sposobnosti, razloge upućivanja na tretman, strukturu osobnosti i obiteljsku situaciju. Optimalni kapacitet je osam korisnica. Prostor Grupe sastoji se od dvije spavaonice sa po tri kreveta, dnevnog boravka, kuhinje s dnevnim boravkom i kupaonice. Opći cilj u radu sa korisnicama je adaptacija i potpuna integracija u širu društvenu sredinu, uspješan nastavak i završetak školovanja, te usvajanje društveno prihvatljivog ponašanja.

 

CENTAR DUGAVE svojim je korisnicima osigurao sportsko-rekreativni prostor u kojem ih se na dnevnoj bazi animira ovisno o njihovim potrebama i interesima. U tome nam stručnu pomoć pružaju treneri Judo kluba Dugave.

Skip to content