• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
 • (01) 6600-777
 • fax (01) 6687-809
 • centardugave@gmail.com
 • centar-dugave.hr

Natječaj – medicinska sestra/tehničar

Na temelju članka 24.  stavak 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 16. stavak 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18) ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave raspisuje
 
INTERNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (u pretpostavljenom trajanju do godinu dana)
na poslovima: medicinske sestre/ tehničara, 1 izvršitelj m/ž,
radno mjesto službenika III. vrste zvanja
 
Stručni uvjet:
 1. završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara  i položen stručni ispit ili završeno petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara  bez obveze polaganja stručnog ispita
 2. nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14,  99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)
 3. važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara
 4. položen vozački ispit B kategorije
 5. poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint, e-pošta)
Ispunjavanje stručnog uvjeta iz točke 4. i 5. dovoljno je naznačiti u životopisu te nije potrebno prilagati dokumentaciju, a uvjet  iz točke 2. poslodavac će provjeriti po službenoj dužnosti  po izvršenom izboru kandidata za zapošljavanje te nije potrebno prilagati uvjerenje.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu  na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:
 
 1. životopisa
 2. dokumenta o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnice ili osobne iskaznice)
 3. dokumenta o stečenoj stručnoj spremi i zvanju
 4. dokumenta o položenom stručnom ispitu  (nije uvjet za kandidate sa završenim petogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem)
 5. važećeg odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara
 6. dokumenta o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, temeljem posebnog zakona, dužni su priložiti i svu dokumentaciju propisanu posebnim zakonom za ostvarivanje prava prednosti te navedeno pravo, u odnosu na ostale kandidate, mogu ostvariti isključivo pod jednakim uvjetima.
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na Natječaj priložiti propisane dokaze koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja i dostupni putem poveznice na link:
 
Rok za podnošenje prijave s prilozima: 8 dana od dana objave natječaja na web. stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Obavijest o izboru kandidata bit će dostavljena svim kandidatima e-poštom i objavljena na web. str. www.dom-dugave.hr, ili www.centar-dugave.hr u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
Vlastoručno potpisanu prijavu s prilozima dostaviti na adresu:
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
UL. SV. MATEJA 70/A
10010 ZAGREB-DUGAVE
s naznakom:
INTERNI NATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU/MEDICINSKOG TEHNIČARA
Skip to content