• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
  • (01) 6600-777
  • fax (01) 6687-809
  • centardugave@gmail.com
  • centar-dugave.hr

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije i troškovnika projektirane opreme i radova u svrhu prijave na natječaj „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ za potrebe Centra Dugave CPV: 71242000-6:

Odluka o odabiru (pdf)

Energetska obnova-suglasnost MDOMSP (pdf)

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA (pdf)

 

Skip to content