• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
 • (01) 6600-777
 • fax (01) 6687-809
 • centardugave@gmail.com
 • centar-dugave.hr

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju članka 153. stavak 3. i članka 164. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20, dalje u tekstu: “ZSS”), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 35. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (dalje u tekstu, skraćeni naziv: “Centar Dugave”), Upravno vijeće Centra Dugave sukladno odluci sa svoje 4. e-sjednice održane dana 09. kolovoza 2021. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja /ravnateljice
Centra Dugave

Za ravnatelja/ravnateljicu Centra Dugave može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 2. najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 3. u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. ZSS-a
 4. koja ima hrvatsko državljanstvo

Iznimno, ako se na natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava propisani uvjet završenog diplomskog studija iz točke 1., za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz točke 1., a ispunjava propisane uvjete iz točaka 2., 3. i 4. ovog natječaja.

Upravno vijeće Centra Dugave, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, imenuje ravnatelja/ravnateljicu na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti i dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kako slijedi:

 1. životopis (vlastoručno potpisan)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobnu iskaznica)
 3. dokaz o stečenom akademskom zvanju i stupnju (diploma, potvrda, uvjerenje)
 4. radna knjižica ili potvrda HZMO-a o evidentiranom stažu ne starija od 30 dana
  (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji/izvršenim prijavama na mirovinsko osiguranje)
 5. potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa (potvrda poslodavca iz članka 130. stavak 1. Zakona o radu)
 6. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, temeljem posebnog zakona, dužni su priložiti i svu dokumentaciju propisanu posebnim zakonom za ostvarivanje prava prednosti te navedeno pravo, u odnosu na ostale kandidate, mogu ostvariti isključivo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na Natječaj priložiti propisane dokaze koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja i dostupni putem poveznice na link:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe natječaja. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa objavom osobnih podataka (ime i prezime) na web. str. Centra Dugave, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Po izvršenom izboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu, Upravno vijeće Centra Dugave će po službenoj dužnosti provjeriti vjerodostojnost diplome izabranog kandidata te nepostojanje zapreke iz članka 213. ZSS-a.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s priloženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom imena i prezimena te adrese pošiljatelja, na adresu:

CENTAR DUGAVE
ZA UPRAVNO VIJEĆE:
“NATJEČAJ ZA RAVNATELJA / RAVNATELJICU”
UL. SV. MATEJA 70/A
10010 ZAGREB-DUGAVE

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Renata Cindrić, mag. prim. educ.

Natjecaj za ravnatelja-ravnateljicu Centra Dugave 2021 (pdf)

 

Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave:

Odluka o imenovanju ravnatelja Centra Dugave 2021C (pdf)

Prethodna suglasnost za imenovanje ravnatelja 2021 (pdf)

 

Skip to content