• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
 • (01) 6600-777
 • fax (01) 6687-809
 • centardugave@gmail.com
 • centar-dugave.hr

Natječaj za zapošljavanje na neodređeno

Na temelju članka 24. stavak 1. i 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 i 47/18) i članka 16. stavak 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19) u skladu s člankom 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, dalje u tekstu: “ZSS”) ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave raspisuje


Natječaj za zapošljavanje na neodređeno puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju 6 mjeseci

na poslovima: psihologa, 1 izvršitelj m/ž i na poslovima: odgajatelja, 3 izvršitelja m/ž

 

Stručni uvjet za psihologa:

 1. završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije (mag. psihologije)
 2. položen stručni ispit za psihologa ili ispunjavanje uvjeta iz članka 217. stavak 3. ZSS-a
 3. najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima psihologa
 4. nepostojanje zapreke iz članka 213. ZSS-a
 5. važeća dopusnica Hrvatske psihološke komore

Stručni uvjet za odgajatelja:

 1. završen diplomski sveučilišni ili integrirani studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije (mag. soc. pedagogije, mag. soc. rada ili mag. psihologije)
 2. položen stručni ispit za odgajatelja, soc. pedagoga, soc. radnika ili psihologa I. vrste zvanja ili ispunjavanje uvjeta iz članka 217. stavak 3. ZSS-a
 3. najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci
 4. nepostojanje zapreke iz članka 213. ZSS-a

Uvjet iz točke 4. poslodavac će provjeriti po službenoj dužnosti po izvršenom izboru kandidata te nije potrebno prilagati uvjerenje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:

 1. životopisa
 2. dokumenta o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnice ili osobne iskaznice)
 3. dokumenta o stečenoj stručnoj spremi i zvanju
 4. dokumenta o položenom stručnom ispitu ili o ispunjavanju uvjeta iz članka 217. stavak 3. ZSS-a
 5. dokumenta o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starijeg od 30 dana (elektronički zapis ili potvrda o prijavama na mirovinsko osiguranje)
 6. dokumenta kojim dokazuje radno iskustvo na poslovima u struci, npr. potvrde iz čl. 130. Zakona o radu, ugovora o radu, obrasca eM-1P i sl.
 7. kandidati za psihologa dužni su priložiti i presliku važeće dopusnice Hrvatske psihološke komore

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, temeljem posebnog zakona, dužni su priložiti i svu dokumentaciju propisanu posebnim zakonom za ostvarivanje prava prednosti te navedeno pravo, u odnosu na ostale kandidate, mogu ostvariti isključivo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na Natječaj priložiti propisane dokaze koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja i dostupni putem poveznice na link:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za dostavu: 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama.”
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web. str.: www.centar-dugave.hr u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu prijava.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe natječaja. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa objavom osobnih podataka (ime i prezime) na web. str. Centra Dugave, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Izabrani kandidati prije sklapanja ugovora o radu dostavit će izvornu dokumentaciju na uvid i provjeru vjerodostojnosti preslika izvorniku.

Vlastoručno potpisanu prijavu s prilozima dostaviti u zatvorenoj omotnici s obaveznom naznakom imena i prezimena te adrese pošiljatelja na:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
UL. SV. MATEJA 70/A
10010 ZAGREB-DUGAVE
Povjerenstvo za zapošljavanje

Natjecaj za zaposljavanje na neodredjeno (pdf)

Skip to content