• Svetog Mateja 70/a, Zagreb
 • (01) 6600-777
 • fax (01) 6687-809
 • centardugave@gmail.com
 • centar-dugave.hr

Natječaj za zapošljavanje: odgajatelji i vozač

Na temelju članka 24.  stavak 1. i 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17,  47/18, 123/19 i 66/20)  i članka 16., stavak 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19),  u skladu s člankom 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14,  99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20, dalje u tekstu: “ZSS”), temeljem prethodnih suglasnosti nadležnog Ministarstva, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (skraćeni naziv: Centar Dugave) raspisuje

 

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NA NEODREĐENO I PUNO RADNO VRIJEME

uz uvjet 6 mjeseci probnog rada na poslovima: odgajatelja, radno mjesto službenika I. vrste zvanja,

3 izvršitelja m/ž

uz uvjet 2 mjeseca probnog rada na poslovima: vozača, radno mjesto namještenika III. vrste zvanja,

1 izvršitelj m/ž

 

Stručni uvjet za odgajatelja:

 1. završen diplomski sveučilišni ili integrirani studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije (mag. soc. pedagogije, mag. soc. rada ili mag. psihologije)
 2. položen stručni ispit ili ispunjavanje uvjeta iz članka 217. stavak 3. ZSS-a 
 3. najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima odgajatelja ili drugim odgovarajućim poslovima u struci (poželjno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju)
 4. nepostojanje zapreke iz članka 213. ZSS-a

 Stručni uvjet za vozača:

 1. završena srednja škola prometne struke
 2. položen vozački ispit B kategorije
 3. najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima vozača
 4. nepostojanje zapreke iz članka 213. ZSS-a

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti i neovjerene preslike:

 1. životopisa
 2. dokumenta o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnice ili osobne iskaznice)
 3. dokumenta o položenom stručnom ispitu ili o ispunjavanju uvjeta iz članka 217. stavak 3. ZSS-a (kandidati za odgajatelja), odnosno dokumenta o položenom vozačkom ispitu B kategorije (kandidati za vozača)
 4. dokumenta o stečenoj stručnoj spremi i zvanju (diploma/uvjerenje, svjedodžba o završnome radu/ispitu)
 5. dokumenta o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starijeg od 30 dana (elektronički zapis ili potvrda o prijavama na mirovinsko osiguranje)
 6. dokumenta kojim se dokazuje jednogodišnje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u struci (potvrde o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa iz čl. 130 st. 1. Zakona o radu, ugovora o radu, i sl.)

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, temeljem posebnog zakona, dužni su priložiti i svu dokumentaciju propisanu posebnim zakonom za ostvarivanje prava prednosti te navedeno pravo, u odnosu na ostale kandidate, mogu ostvariti isključivo pod jednakim uvjetima.

 Pozivaju se osobe iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na Natječaj priložiti propisane dokaze koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja i dostupni putem poveznice na link:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za dostavu: 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama.”

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web. str.: www.centar-dugave.hr u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu prijava.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe natječaja. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa objavom osobnih podataka (ime i prezime) na web. str. Centra Dugave, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, poslodavac će po službenoj dužnosti provjeriti vjerodostojnost diplome/svjedodžbe o završnome radu/ispitu te nepostojanje zapreke iz članka 213. ZSS-a.

 Vlastoručno potpisanu prijavu s prilozima dostaviti na adresu: CENTAR DUGAVE, UL. SV. MATEJA 70/A, 10010 ZAGREB-DUGAVE uz naznaku:  Povjerenstvo za zapošljavanje

 

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave

Natjecaj za zaposljavanje odgajatelji i vozac (pdf)

 

OBAVIJEST O IZBORU:

OBAVIJEST O IZBORU ODGAJATELJA (pdf)

OBAVIJEST O IZBORU VOZACA (pdf)

Skip to content